Lyckad forskningskonferens inom Urban Lab

Drygt 30 forskare samlades för att diskutera forskning.

Samma dag som pandemirestriktionerna släppte och arbetslivet började återgå till det normala inleddes det första större forskarmötet inom Urban Lab. Drygt 30 forskare från olika discipliner sammanstrålade och utbytte erfarenheter och insikter. Matz Dahlberg, professor i nationalekonomi och föreståndare för Urban Lab, är nöjd med konferensen.

– Det var en mycket intressant och givande konferens, säger han. Det var ett stort antal forskningsprojekt som presenterades och de konstruktiva diskussioner som de gav upphov till stimulerade inte bara till nya och fördjupande analyser utan också till nya samarbeten.

Magdalena Dominguez beskriver hur man kan
använda massmediadata i forskningen.

Konferensens programpunkter visade bredden inom Urban Lab – deltagarna fick veta mer om sådant som risk- och skyddsfaktorer för tidig kognitiv utveckling genom ett forskningsprojekt som kommer att involvera Uppsalas förskolor, hur människan påverkas av luftburna kvicksilverpartiklar samt om ojämlikhet och segregation på bostadsmarknaden. Dessutom diskuterades insamlandet av nya data, t ex massmediadata och historiska arbetsmarknadsdata, och hur dessa nya typer av data kan användas inom den urbaninriktade forskningen. I pauserna och mellan programpunkterna fanns tid för mer informella samtal. Det stod klart att många hade saknat det dagliga utbytet med kolleger under pandemin.

– Det är en annan sak att ses i verkligheten än digitalt. De här dagarnas diskussioner och kunskapsutbyte blir ett bra avstamp för vårt fortsatta arbete, säger Matz.

Senast uppdaterad: 2022-02-16