Tungmetallprojektet

Det är väldokumenterat att personer med låg socioekonomisk status (SES) har sämre hälsa än de med hög SES. En förklaring är att barn i familjer med låg SES i högre grad utsätts för föroreningar och giftiga ämnen. Tidigare forskning har visat att exponering för luftföroreningar har ogynnsam påverkan på fostret. 

Men få studier har fokuserat på följder på lång sikt. Vi vet fortfarande inte mycket om vilka följder exponeringar för miljögifter i barndomen har senare i livet eller hur konsekvenserna kan skilja sig åt beroende på föräldrarnas SES. Vårt forskningsprojekt syftar till att fylla denna lucka.

Vi använder data för längre perioder i kombination med nyskapande forskningsmetoder för att undersöka hur exponering för kvicksilver, kadmium och arsenik påverkar ekonomiska utfall över hela livet samt för att undersöka om individer med olika SES påverkas i olika hög grad.

Tungmetallprojektets webbsida

projektdeltagare

Mattias Öhman
Linuz Aggeborn
Oscar Erixson
Jenny Jans (Stockholms universitet)
Per Johansson

publikationer

Senast uppdaterad: 2022-05-10