Planering och social blandning

I detta postdoktorprojekt, som delfinansieras av Avdelningen för strategisk planering på Uppsala kommun, ligger fokus på social blandning. På vilket sätt kan en kommun arbeta för att uppnå social blandning och hur väl fungerar de planeringsverktyg som kommunen implementerar och har till sitt förfogande?

Projektet fokuserar initialt på hur nyproduktion av bostäder med olika upplåtelseformer kompletterar befintlig bebyggelse och vilka effekter detta har på bostadssammansättningen i svenska städer, och om en blandning av bostäder i sin tur leder till ökad social blandning. I ett andra steg undersöks relationen mellan social blandning och bostäders storlek i det urbana Sverige.

Finns det inkomstskillnader mellan hushåll i nyproduktion och i det äldre beståndet i olika typer av bostadsområden? Grafen visar att i områden (x-axel) med relativt låga inkomster (familjejusterade disponibla inkomster) 1995 är genomsnittsinkomsterna för de som bor i nyproduktion högre än bland de som bor i äldre bestånd (röd heldragen linje). Detta gäller oavsett vilken typ av upplåtelseform det nya beståndet har. Skillnaderna är större i bostadsrätter och egnahem än i hyresrätter. I mer välbeställda områden (1995) har särskilt boende i nyproducerade hyresrätter lägre inkomster än de som bor i äldre beståndet. För att uppnå högre grad av social blandning borde kommuner underlätta byggandet av hyresrätter i mer välbeställda områden och bostadsrätter i områden med lägre inkomster, även om artikeln visar att effekterna hittills varit relativt små.

projektdeltagare

Andreas Alm Fjellborg, projektledare

Senast uppdaterad: 2022-05-09